İNEGÖL'DE BAĞ EVLERİNE 20 DÖNÜM ŞARTI

İNEGÖL'DE BAĞ EVLERİNE 20 DÖNÜM ŞARTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde düzenleme yaptı. Düzenlemede arazi dönüm miktarının yazılmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İnegöl Belediyesinden alınan bilgiye göre; 20 dönüm ve üzeri alan şartı aranacak.

Yönetmelikle Büyükşehir Belediyeleri'nce 'kırsal yerleşik alan' tespiti yapılan mahallelerin, belirli kurallar dahilinde köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı. Yönetmelikle tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma "bağ evleri" de dahil edildi.

Buna göre, tarımsal amaçlı yapıların kapsamına ‘bağ evi' de dahil edilerek ruhsat zorunluluğu kalktı. Köyde ruhsatsız ev yapabilmek için gerekli olan ikametgah zorunluluğu kalktı.

Yapılan düzenleme ile birlikte artık köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturma şartı kalktı. Tarımsal amaçlı yapıların için ise ruhsatsız zorunluluğu kalktı. Öte yandan köy bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından da muaf tutuldu.

MESAFE DÜŞÜRÜLDÜ

'Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'ne göre birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı. İskan dışı alanlarda 1500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak en çok 1 konut amaçlı yapı yapabilme imkanı 3'e çıkarıldı. Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü.

EMSAL SINIRI OLMAYACAK

Yönetmeliğe göre köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek azami mesafe 100 metreden 300 metreye çıkarıldı. Çevre Düzeni Planları'nda yer alan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırıldı.

İKAMETGAH İSTENMEYECEK

Karadeniz gibi dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası en çok 200 metre olan 2 ve daha fazla binayı içerecek şekilde "Dağınık Yerleşik Alan" belirlenme imkanı sağlandı. Bu sayede bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli hale geldi. Yapı yapabilmek için köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturmak şartları kaldırıldı.

BAĞ EVİNE RUHSAT ZORUNLULUĞU YOK

Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma "bağ evleri" ve Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer yapılar da dahil edildi. İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu kaldırıldı. Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.

İLGİLİ MADDE ŞU ŞEKİLDE

“Madde 64 – İskân dışı alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapının niteliğine göre 36 ncı maddeye uygun olarak ilgili idarece verilir.

İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar, 63 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılabilecek olan bağ evlerinden taban alanı 75 m2’yi, yapı inşaat alanı toplamı 150 m2’yi, kat adedi bodrum dahil 2’yi ve parselde 1 adedi geçmemek kaydıyla yapılacak olanlar; ilgili il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüşü ve ilgili idarenin izni alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 11:37

nevzat

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER