İŞADAMLARINA VERGİ AFFI ANLATILDI

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İŞADAMLARINA VERGİ AFFI ANLATILDI

İTSO toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, üyelere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili Vergi Dairesi Müdürü Yalçın Ertaş, İnegöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Emin Dündar, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma Tekin ve İTSO Genel Sekreter Vekili Hakan İpek tarafından bilgi verildi.

İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, yönetim kurulu üyeleri ile oda üyelerinin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan İTSO Başkan Vekili Mustafa Kaynakçı, “Bildiğiniz üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun Vergi Dairesi, Belediyeler başta olmak üzere çeşitli kamu kurumları ile oda ve borsalara borcu olanlar için önemli avantajlar sağlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, belediyemiz, vergi dairemiz, sosyal güvenlik müdürlüğümüz işbirliğinde ilgili tarafları bir araya getirerek, üyelerimize mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Vergi Dairesi Müdürü Yalçın Ertaş, İnegöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Emin Dündar, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma Tekin ve İTSO Genel Sekreter Vekili Hakan İpek bu kanun kapsamında ki borç yapılandırmasıyla ilgili detaylı bilgiler verecekler. Yapacağımız bu toplantının üyelerimiz açısından verimli olmasını dilerim” dedi.

KANUN HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma Tekin, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi halinde taksitlendirme hakkının kaybedileceğini belirterek, “2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19 Ağustos 2016 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları, kurumca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır. Kapsam dışı alacaklar ise, rücu alacakları, 5510 sayılı Yasanın Geçici 17 (17/4/2008), Geçici 63 (4/4/2015) maddeleri gereği durdurulan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak alacak tutarı, Sağlık Hizmet Sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, kira alacakları. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (2/1/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE´nin yüzde 50´si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE´nin kalan % 50´si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacaklar terkin edilecektir. Taksitle ödeme yolunu seçip, borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödeyenler için de Yİ-ÜFE´nin kalan yüzde 50´si tahsil edilecektir. Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer´i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir” diye konuştu.

1-31 EKİM 2016 TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURULACAK

Kanunun belediyeyle ilgili olan kısmını anlatan İnegöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Emin Dündar ise, “Belediyeler açısından kapsama giren alacaklar emlak vergisi, ilan reklam vergisi, ÇTV, eğlence vergisi, harcamalarına katılım payları, ecrimsil alacakları, otopark bedelleri, teknik altyapı bedelleri, ücretler ve katı atık ücreti alacakları. Belediyeler açısından kapsama girmeyen alacaklar ise, imar para cezaları, idari para cezaları, kiralar, hasar karşılıkları ve tazminatlar. Yapılandırma dönemsel olarak beyana dayalı vergilerde 30 Haziran 2016 tarihine kadar beyan verilmesi gereken dönemlere ait borçlar kapsıyor. 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2016 yılına ilişkin olarak 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, kapsama girmektedir. Bu yasadan faydalanmak isteyenler 1-31 Ekim 2016 tarihine kadar belediyeye yazılı olarak başvurmak gerekiyor” dedi.

ALTI ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI

Kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağının vergiler olduğunu ifade eden Vergi Dairesi Müdürü Yalçın Ertaş, “Bu vergilerin zamanında, etkin ve verimli bir şekilde toplanması kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda belirli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak 6736 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Anılan yasa ile getirilen imkanları 6 ana başlık altında toplamak mümkündür. Borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesi, vergi ihtilaflarının sulh yolu ile sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi, matrah ve vergi artırımı yolu ile geçmiş yıllara ilişirin vergi incelemesi yapılmasının önlenmesi, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yurtiçi ile yurtdışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması. Kanun birçok kuruma olan borçlara ilişkin ödeme kolaylığı getirmekte olup, özelde Maliye Bakanlığı´nın takip ettiği amme alacaklarından gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim ve nüfus para cezalan, Karayolu Taşıma Kanunu´na göre kesilen cezalar, karayolu geçiş para cezalan, öğrenim kredi borçlan, ecrimisiller, haksız destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, RTÜK idari para cezalan ve idari para cezalan Kanun kapsamına girmektedir. Yukarıda belirtilen amme alacakları için esas alınan tarih 30 Haziran 2016 olup, vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama girmekte beyannameli mükellefiyetlerde ise bu tarihten önce verilmesi gereken beyannameler kapsama alınmaktadır. Dolayısıyla 2016/07 döneminde ödenecek motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti ile aynı dönemde ödenecek gelir vergisi ikinci taksitleri ise Kanun kapsamına girmemektedir. Yine 30 Haziran 2016 tarihinden önceki tespitlere ilişkin olarak kesilen veya kesilecek olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanun kapsamında bulunmaktadır” diye konuştu.

MÜRACAATLAR 31 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR

Kanuna göre kesinleşmiş amme alacakları için vergi aslı aynen alınırken, vergi aslına bağlı gecikme faizi ve/veya gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak tahsil edileceğini belirten Ertaş, “Benzer şekilde trafik, seçim, askerlik, nüfus para cezalan ile köprü gibi otoyollardan usulsüz geçişler için kesilen para cezalarının asılları aynen tahsil edilirken gecikme faizi ve/veya gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak tahsil edilecektir. Kanunun getirdiği bir diğer kolaylık ise yukarıda tür ve dönemleri belirtilen amme alacaklarından vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise yansının ödenmesi durumunda kalan yansının tahsilinden vazgeçilmektedir. Diğer bir düzenleme ise ihtilaflı amme alacaklarına ilişkin olup idari yargıda dava konusu edilip henüz bir karar verilmemiş olan dosyalardaki vergi aslının yarısının ve hesaplanacak Yİ-ÜFE´nin ödenmesi ve davadan vazgeçilmesi durumunda kalan yansı ile vergi aslına bağlı kesilen cezaların tamamı ve gecikme faizi İle gecikme zammının tahsilinden vazgeçilmektedir. İhtilafın yalnızca vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarından ibaret olması ve ilk derece mahkemesince bir karar verilmemiş olması durumunda bu cezaların yüzde 25´inin ödenmesi durumunda kalan kısmın tahsilinden vazgeçilmektedir. İhtilaflı dosya için bir karar verilmiş olması ve ihtilafın henüz sonuçlanmamış olması durumlarında ise verilen son kararın niteliğine göre vergi ve cezalarda farklı oranlarda indirimler öngörülmektedir. Bahsi geçen düzenlemelerden yararlanmak isteyen mükelleflerimizin 31 Ekim 2016 tarihine kadar müracaatta bulunmaları, taksitlendirme tercih edilmişse, peşin ödemede Yİ-ÜFE´nin de yarısı alınmayacak olup, taksitler iki ayda bir 6, 9, 12 ve 18 şeklinde düzenlemiştir. 30 Kasım 2016 tarihine kadar ilk taksit ödemesini yapmaları taksit ödemeleri süresince beyan üzerine tahakkuk eden gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi özel tüketim vergilerini zamanında ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca taksitlerin kredi kartı ile ödenmesine de imkan sağlanmıştır. Ödeme şartına yönelik yapılan en önemli düzenleme ise ilk iki taksitin vadesinde ödenmesi şartı olmaktadır. Bu iki taksitin ödenmesinden sonra bir takvim yılı içinde en fazla iki taksitin ödenmesi ertelenebilmekte ancak bu ödenmeyen taksitlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca 6552 sayılı Kanun kapsamında taksit ödemeleri devam eden mükellefler de yeni düzenlemeden yararlanacak olup, vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce olan bir kısım küçük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilmektedir” şeklinde konuştu.

Toplantı, İTSO Genel Sekreter Vekili Hakan İpek´in 6736 sayılı kanun kapsamında oda alacaklarının yapılandırılması hakkında bilgi vermesiyle son buldu. NEVZAT KAHVECİ

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2016, 10:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER