MÜSİAD ÜYELERİNE YAPILANDIRMA SEMİNERİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) İnegöl Şubesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnegöl Müdürlüğü işbirliğinde 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili seminer düzenlendi.

MÜSİAD ÜYELERİNE YAPILANDIRMA SEMİNERİ

ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR

MÜSİAD toplantı salonunda MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Halil Malkaç ve üyelerin yer aldığı seminer de konuşan SGK İlçe Müdürü Erdal Alğan, “2018 yılı Mart ayı veya önceki aylara ait olup, 18/5/2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, İdari Para Cezaları, kurumca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, rücu alacakları, 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 5510 sayılı Yasanın Geçici 17 (17/4/2008), Geçici 63 (4/4/2015) maddeleri gereği durdurulan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak alacak tutarı, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır. Yapılandırma kapsamı dışında kalanlar ise, sağlık hizmet sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, kira alacakları, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar, 6552 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar, 6552 sayılı Kanun, 6736 sayılı Kanun, ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 18/5/2018 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir” dedi.

SİLİNECEK BORÇLAR

Alğan, “Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31/8/2018 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan yüzde 10’u tahsil edilecek olup, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir. Bu terkin oranı bugüne kadar yürürlüğe giren yapılandırma Kanunları içerisindeki en yüksek terkin oranı durumundadır. Yapılandırılmış borçların ilk iki taksit ödeme süresinde (31/10/2018 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan yüzde 50’si tahsil edilecek olup, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir. 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 31/7/2018 tarihine kadar herhangi bir borç türü için başvuruda bulunmuş olan borçlulara 31/8/2018 tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları asıllarının yüzde 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan yüzde 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 31/7/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusu bulunmayan borçluların, 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller sebebiyle Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra (18/5/2018) tebliğ edilen idari para cezalarını, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksiti tebligatı izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan yüzde 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, 18/5/2018 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın yüzde 40’ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkanı getirilmektedir. Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2015 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 100 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir” diye konuştu.

BORÇLARIN SİLİNMESİ

Alğan, “31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılabilmesi için; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/7/2018 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması, peşin ödeme seçeneği ile borcun yapılandırılması başvurusunda bulunulmuş ise söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31/8/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Eksik işçilik 31/7/2018 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş ise; alacak aslı ile bu alacağa ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır. İlk taksitin, tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde feri’lerin tamamından vazgeçilecektir. Daha önce 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 18/5/2018 tarihi itibariyle ödemeleri devam eden alacaklar kapsam dışında olmakla birlikte; bu Kanunlara istinaden yapılandırılan borçlardan kalan taksit tutarlarının toplamının; ilk taksit ödeme süresinde (31/8/2018 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde kalan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ınının, ilk iki taksit ödeme süresinde (31/10/2018 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde ise kalan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Anılan Kanunlar uyarınca yapılandırılan borçlardan kalan tutarların yalnızca Yİ-ÜFE tutarlarından oluşması halinde ise; 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi durumunda ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılacaktır. Daha önce 5510 sayılı Yasanın Geçici 17. (17/4/2008) veya Geçici 63. (4/4/2015) maddeleri gereği durdurulan 4/B sigortalılarının (Esnaf/Tarım Bağ-Kur) bu sürelerinin ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak alacak tutarları da yapılandırma kapsamında ödenebilecektir. Bu kapsamda 4/B sigortalılarının, 1/6/2018 ila 31/7/2018 tarihleri arasında müracaat etmeleri halinde, durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacaktır. Daha önce hiç gelir testine müracaat etmemiş ve 18/5/2018 tarihinden önce ilk defa genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde, yeni belirlenecek gelir testi sonucunun ilk tescil tarihlerinden itibaren uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca 2018/Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir. (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası asıl prim borçlarını, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2018 (dâhil) tarihine kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir” dedi.

BORÇ TAKSİTLENDİRMESİ

Alğan, “Borç aslı ve borç aslına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar 36 ay ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarlara; 6 eşit taksit için (1,045), 9 eşit taksit için (1,083), 12 eşit taksit için (1,105), 18 eşit taksit için (1,15) oranında vade farkı uygulanacaktır. Yapılandırılan Borçlar; İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara; 24 eşit taksit için (1,194), 30 taksit için (1,238), 36 eşit taksit için (1,318) oranında vade farkı uygulanacaktır. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecektir. 6 eşit taksit için (1,032), 9 eşit taksit için (1,053), 12 eşit taksit için (1,064), 18 eşit taksit için (1,086), 24 eşit taksit için (1,109), 36 eşit taksit için (1,19), 48 eşit taksit için (1,247), 60 eşit taksit için (1,304), 72 eşit taksit için (1,361), 144 eşit taksit için (1,703) oranında vade farkı uygulanacaktır. Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek, borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek, tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek, ilk taksitin ödenmesi kaydıyla borcu yoktur yazısı alabilecek, ihale ve inşaat işyerleri için; tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecek. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecek. Sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabileceklerdir; cari prim borçlarını ödeyerek Sigorta Primi Teşviklerinden yararlandıktan sonra yapılandırmanın peşin ödemesinin veya ilk taksit ödemesinin süresinde yapılmaması halinde yararlanılan sigorta primi teşvikleri iptal edilecektir. Yapılandırma ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırmanın bozulması halinde işverenler, sigorta prim teşviklerinden yapılandırmanın bozulduğu aydan geçerli olmak üzere yararlanamayacaklardır. 4/B sigortalıları (İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç) borçlarını yapılandırmaları ve düzenli ödemeleri halinde sigorta primi teşvikinden yararlanabilecektir. Primlerini kendileri ödeyenler borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini öderlerse sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaktır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için de taksitlerini ve cari dönem primlerini de düzenli ödemeleri gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinden faydalanma hususunda düzenlenen bir istisna genel sağlık sigortaları, Kanundaki diğer şartları taşıyor olmaları halinde 18/5/2018 tarihinden önceki borçları dikkate alınmaksızın 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaklardır. Yapılandırmaya müracaat edilmesi veya yapılandırmanın bozulması gerekçesiyle, daha önceden ve yapılandırma süresinde tahsil edilen tutarların, ilgililerce talep edilmesi veya ilgililere iade edilmesi mümkün değildir. Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihinden önce tahsil edilmiş tutarların da iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yapılandırmanın ilk taksitinin 31/8/2018, ikinci taksitinin 31/10/2018 tarihine kadar tam olarak ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, çok zor durum hali olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılı içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksit tutarının yüzde 10’u aşılmamak kaydıyla 10 TL’ye (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER