Seçim Günü Kahvehaneler de Kapalı Olacak

-Huzurlu, Güvenli, D

Seçim Günü Kahvehaneler de Kapalı Olacak
-Huzurlu, Güvenli, D

-Huzurlu, Güvenli, Demokratik Bir Seçim İçin Emniyet Görevlileri İle Muhtarlar Elele-


12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak Milletvekili seçimlerinde, huzurlu bir şekilde seçimlerin gerçekleştirilmesi, insanların güvenli, huzurlu, demokratik bir ortamda oy kullanabilmesi için emniyet ile mahalle muhtarları işbirliği yapacak.

Dün, emniyet müdürlüğü çok amaçlı salonunda muhtarlara yönelik yeni çıkan seçim kanunları ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları ile alakalı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Emniyet Müdürü Orhan Öztabak, Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Gönültaş, komiserler ile komiser yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

12 HAZİRAN’DA KAHVEHANELER DE KAPALI OLACAK

Toplantıda, seçim günü oy verme işleminin sona ereceği saat 17.00'ye kadar kahvehane ve diğer eğlence mekanlarının kapatılması konusundaki kanunun uygulanacağı belirtildi.

Seçim kanunları ile alakalı bilgilendirme yapan Komiser Yardımcısı Recep Aktaş, "Demokratik hukuk devletinin gereği olarak, kanunlarla belirlenen sınırlar içerisinde seçimlere katılan tüm siyasi partiler ve bağımsız adayların kendi seçim propagandalarını demokratik, serbest, özgür ve güvenli bir ortamda yaparak seçmenlere ulaşmalarını sağlamaya yönelik olarak, Seçim Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda hareket edilmesi, kamu güvenliği ve huzurunun sağlanması açısından önem arz etmektedir. Seçimler, Anayasa, 298 Sayılı Seçim Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu kararları çerçevesinde yürütülmekte olup, seçimlerde propaganda serbestliği ve süresi ile uyulması gereken esaslar konusunda Yüksek Seçim Kurulu, 12/03/2011 tarih ve 186 sayılı kararı ile açıklık getirmiştir. Seçimlerde en çok karşılaşılan sıkıntılar arasında ses ve görüntü kirliliği, partilerin birbirleriyle seçim propagandası süresinde ilişkilerinde zaman zaman ortaya çıkabilecek sıkıntılı durumlar, afiş asma ile alakalı bir birlerinin afişlerini indirme, kaldırma şeklinde ortaya çıkan hususlar veya iki parti konvoyunun dar bir yolda karşılaşmalarında yol ve geçiş üstünlüğü konularında yaşanabilecek tatsız hadiseler, parti ilçe binalarına ve seçim bürolarına yapılan parti bayrağı, afiş, poster ve pankart süslemelerinde cadde ve sokaklara taşması, düzenlenen miting sonrasında parti bayrakları, pankart ve afişlerin toplatılmaması ve oy verme günü yasaklara riayet etmeme yer almaktadır. Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile İlçe Seçim Kurulunca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılmasının yasak olduğunu kaydeden Recep Aktaş, "Oy verme gününden önceki onuncu gün olan 2 Haziran 2011 Perşembe günü sabahından oy verme gününden önceki 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar olan propaganda süresinde, denetim ve gözetim yetkisi İlçe Seçim Kurulunda, diğer zamanlarda ise, yetki mülki idare amirindedir" dedi.

AÇIK YERLERDE 10.30, KAPALI YERLERDE 23.00'DEN SONRA PROPAGANDA YASAK

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propagandanın yapılması, kapalı alanlarda saat 23:00’den sonra  propaganda yapılmasının yasak olduğunu kaydeden Recep Aktaş, "Kapalı yer toplantısı yapmak isteyenlerin, üç kişilik bir heyet kurmak suretiyle en yakın kolluk kuvvetine veya memuruna haber vermeleri gereklidir. Heyetin görevleri, toplantının düzenini sağlamak, kanunlara karşı hareketleri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz veya fiilleri önlemektir. Heyet, buna aykırı bir durum baş gösterdiğinde, bunu önlemeye çalışır, gerekirse kolluk kuvvetlerini çağırır. Bu toplantılarda yapılacak konuşmalar, çevreyi rahatsız etmemek, halkın huzur ve rahatını bozmamak şartıyla hoparlörle yayınlanabilir. Seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona erdiği 11 Haziran 2011 saat 18.00'e kadar hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 50’nci maddenin son fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Ancak, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamaz.  Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, kapalı yer toplantısı yapılamaz” diye konuştu.

PROPAGANDALARDA TÜRKÇE KULLANILMASI ESASTIR

Diğer seçim faaliyetleri saklı kalmak üzere, seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda yapılabileceğini ifade eden Recep Aktaş, "Ancak seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlar 2872 sayılı Çevre Kanununun gürültü ile ilgili hükümlerine uygun olmak zorundadır. Seçim büroları saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette bulunabilir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlara, devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklara, özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler bu amaçla kullanılamaz. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine 11 Haziran 2011 saat 18.00'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilirler. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli, veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasaktır. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbesttir. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine 11 Haziran 2011 saat 18.00'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilirler. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli, veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasaktır. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbesttir. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır.  Siyasi partiler ve adayların, yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanılması esastır. Siyasi partiler ve adaylar, seçim bürolarına, seçimin başlangıç tarihinden itibaren, seçim propaganda süresinin son günü olan 11/06/2011 günü saat 18.00’e kadar parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri asabilir veya yapıştırabilirler"  İfadelerini kullandı.

SEÇİM GÜNÜ SÖZ VE YAZILI PROPAGANDALAR YASAK

Oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı vb. propaganda yapılmasına müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Recep Aktaş, "Sandık çevresinde düzenin sağlanması, sandık kurulu başkanına aittir. Sandık çevresinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışanlar ile oy verme, oyların sayım ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanları, başkan uyarır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse, kolluk gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından, derhal kolluk güçleri çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasaktır. Ancak sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün dışındadır. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul başkanı tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren kimse, derhal oradan çıkarılır. Sandık çevresinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırır. Sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz" şeklinde konuştu.

CEP TELEFONU, FOTOĞRAF MAKİNESİ YASAK

Seçmenin, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğuna işaret eden Recep Aktaş, "Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak, sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir" dedi.

OY VERME GÜNÜ ALKOL SATMAK YASAK

Oy verme günü olan 12 Haziran 2011 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesinin yasak olduğunu söyleyen Recep Aktaş, oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağını, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğini, kahvehaneler, internet kafeler gibi yerlerin kapalı tutulacağını kaydetti.

Recep Aktaş, oy verme günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacağını da sözlerine ekledi.

Emniyet Müdürü Orhan Öztabak ise, özgürce, demokratik bir ortamda oy kullanmanın sağlanması için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Sorun olursa bize bildirin, müdahaleyi bize bırakın. Bu seçimlerde huzurlu bir seçim yaşamak için siz muhtarlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2011, 03:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER