EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA MÜJDELİ HABER!

İnegöl İnsan Kaynakları ve Personel Yöneticiliği Derneği Başkanı Bülent Levent, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının, Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin 1 Nisan 2015 tarihindeki Resmi Gazetede yayınladığını bildirdi.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA MÜJDELİ HABER!

İnegöl İnsan Kaynakları ve Personel Yöneticiliği Derneği Başkanı Bülent Levent, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının, Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin 1 Nisan 2015 tarihindeki Resmi Gazetede yayınladığını bildirdi.

Dernek Başkanı Bülent Levent, ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması durumunda, çalıştırılan kişi veya kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği, bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Levent, “Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanunun 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9’uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların bildirimi 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmadan sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Sigortalılar uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanacak olup, işsizlik ödeneğinden de faydalanacaklar. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirim ay sonuna kadar İl Sosyal Güvenlik veya İlçe Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılacak. Bildirimde bulunmayanlara 1201,50 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar kurum ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için 1201,50 TL idari para cezası uygulanacak. Yasal süresi dışında ‘Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’yi ünitelere vermeleri halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise iki numaralı alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında, işverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin bu Tebliğin “3.4.6-Sigortalılığı Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen sürede verilmemesi halinde Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında, idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

PRİM ORANLARI

Başkan Bülent Levent açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kanunun ek 9’uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların yüzde 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödenir. Bu primin yüzde 20’si uzun vadeli sigorta kolları, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası, yüzde 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte yüzde 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir. Kanunun ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir. 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların prim oranları ve tutarları; Prime esas günlük kazanç alt sınırının (1201,50/30 Gün) yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir. Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere prime esas kazanç günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden yüzde 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir. Kanunun ek 9’uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar; 1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir. Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar; 1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL

prim ödeyeceklerdir. Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceğinden asgari ücretteki artışlara göre ödenecek prim tutarları değişecektir. Sigortalılar aynı ay içinde birden fazla gerçek kişi yanında ay içinde 10 günden az ve/veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2015, 10:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER