İLAN

BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İl

İlçe

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Hazine Yüzölçümü

Kiralama Amacı

Kira

Süresi

Tahmini İlk Yıl

Kira Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat Bedeli

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Nilüfer

İnegazi

Çalılık

101

300

199,49 m²

Tam

Tarımsal amaçlı

5 yıl

4.500,00 TL

900,00 TL

27/09/2023

09:30

2

Bursa

Nilüfer

Korubaşı

Tarla

101

567

1.002,29 m²

1.002,29 m²

Tarımsal Amaçlı

5 yıl

2.260,00 TL

678,00 TL

27/09/2023

10:00

3

Bursa

Nilüfer

Korubaşı

Tarla

101

571

3.720,32 m²

3.720,32 m²

Tarımsal Amaçlı

5 yıl

8.375,00 TL

2.512,50 TL

27/09/2023

10:30

4

Bursa

Nilüfer

Korubaşı

Tarla

101

489

1.125,44 m²

1.125,44 m²

Tarımsal Amaçlı

5 yıl

2.535,00 TL

760,50 TL

27/09/2023

11:00

5

Bursa

Nilüfer

Korubaşı

Tarla

101

490

652,20 m²

652,20 m²

Tarımsal Amaçlı

5 yıl

1.470,00 TL

441,00 TL

27/09/2023

11:30

6

Bursa

Nilüfer

Korubaşı

Tarla

101

621

722,53 m²

722,53 m²

Tarımsal Amaçlı

5 yıl

1.630,00 TL

489,00 TL

27/09/2023

13:30

7

Bursa

Nilüfer

Korubaşı

Tarla

101

347

1.708,26 m²

1.708,26 m²

Tarımsal Amaçlı

5 yıl

3.845,00 TL

1.153,50 TL

27/09/2023

14:00

I-                   (A)- Yukarıda özellikleri belirtilen 1. 2.3.4. 5. 6. ve 7.  sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kiralama İhalesi yapılacaktır.

(B) İhalelerden, 1. 2.3.4. 5. 6. ve 7.  sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

II-         İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesinde bulunan TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN’a yatırılabilir, IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)    veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974)  belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

III-       Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

IV-       Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

V-        Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

VI-       İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII-     2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

VIII-    Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00                                                                                                                                                     İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01888670