T.C.

HARMANCIK KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

DOSYA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

HAZİNE

HİSSESİ

VASFI

 

İMAR DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ VE SAATİ

1

16070101839

Ece

562

1

714,88

Tam

Arsa

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır.

429.000,00

128.700,00

26.04.2024

11:00

2

16070101830

Nalbant

-

1383

2.901,10

Tam

Ham Toprak

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanlarında kalmaktadır.

635.000,00

190.500,00

26.04.2024

13:30

3

16070100723

Yeşilyurt

-

96

14.040,00

Tam

Tarla

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarında kalmaktadır.

702.000,00

210.600,00

26.04.2024

14:00

1) Yukarıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi belirtilen tarih ve saatlerde Harmancık Milli Emlak Şefliğinde (Harmancık Hükümet Konağı 2. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonu) oluşturulacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici teminat bedeli, Harmancık Malmüdürlüğü veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Harmancık Şubesi TR98 0001 0010 3100 0010 0052 76 nolu IBAN hesabına yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde Harmancık Malmüdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneğini (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) ve yerleşim yeri belgesini (ikametgah belgesi) vermeleri, Tüzel kişilerin ise, vergi kimlik numarasını belirtir belge vermeleri,

c)Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

ç)Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı. (Örneği İdaremizden temin edilebilir.)

d)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,

e)Kamu tüzel kişilerinin ise, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3)Satış ihalelerine ait şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında-Osmangazi Emlak Müdürlüğü (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Gaziakdemir Mahallesi, Mudanya Caddesi, No:4/1 Osmangazi/BURSA adresinde) ücretsiz görülebilir.

4)Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5)Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği (https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

6)2863 sayılı Kanun kapsamında verilen sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.

7)Satış bedelinin tamamı peşin veya ¼’ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.

8)Satışı yapılacak taşınmazların, satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyonTL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyonTL’yi) aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye ücreti ihale üzerinde kalan istekliden peşin olarak alınacaktır.

9)Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

10)Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

11)İhale komisyonu gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12)İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için Telefon: (0224) 221 13 00 (Dahili:177) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Osmangazi Emlak Müdürlüğü)

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02017712