İLAN

T.C.

ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi  (m²)

İmar Durumu

 Tahmini Satış Bedeli  (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Orhangazi

Akharım  

Çalılık

128

176

410,91

Tam

1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı

550.000,00

165.00,00

30.07.2024

10:00

2

Bursa

Orhangazi

Akharım  

Çalılık

128

177

567,10

Tam

1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı

625.000,00

187.500,00

30.07.2024

10:30

3

Bursa

Orhangazi

Akharım

Tarla

133

13

492,51

Tam

1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı

350.000,00

105.000,00

30.07.2024

11:00

4

Bursa

Orhangazi

Gölyaka

Ham Toprak

144

58

222,76

Tam

1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planında Tarım Alanı

670.000,00

201.000,00

30.07.2024

11:30

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Kiraya Verilecek

Alan (m2)

Kiralama Amacı

Kira Süresi      

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli  (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

5

Bursa

Orhangazi

Örnekköy

Tarla

115

26

2.094,00

2.094,00

Tarımsal Amaçlı

5 Yıl

50.000,00

15.000,00

30.07.2024

14:00

6

Bursa

Orhangazi

Örnekköy

Tarla

122

18

819,00

819,00

Tarımsal Amaçlı

5 Yıl

16.000,00

4.800,00

30.07.2024

14:30

 1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1,2,3, ve . 4. sıradaki Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi, 5. ve 6. sıradaki taşınmazların ise kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatlerde Orhangazi Kaymakamlığı Toplantı Salonunda (Orhangazi Hükûmet Konağı) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalenin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Ziraat Bankası Orhangazi Şubesi TR 50 0001 000 315 0000 1000 5274 İBAN nolu T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı hesabına yapılan ödemeye ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişi, ihale komisyonuna ibraz edilecek.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah Belgesi), Nüfus Cüzdanı Örneği  (aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir) ve Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) 

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

4- a)Hazineye ait taşınmazın satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.  b)Hazine taşınmazlarının satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.  c)Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR.                 İrtibat telefon: (0224) 573101

#ilangovtr Basın No ILN02057750