ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ  DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

12 AY SÜRELİ YAKIT İDAREYE AİT 8 ADET 4X4 PİCK-UP ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık İhale usulü İle ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/386028
1-İdarenİn
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 133 16140 NİLÜFER/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242417200 - 2242852338
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-İmza
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 12 AY SÜRELİ YAKIT İDAREYE AİT 8 ADET 4X4 PİCK-UP ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet Şoförlü - 2 Adet Şoförsüz olmak üzere 4x4 Pick-up Arazi Aracı (Toplam 8 Adet Araç) Kiralanması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan İhale dokümanı içinde bulunan İdari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve bağlı Uludağ Milli Park Müdürlüğü,
Bursa İl Şube Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden İtibaren 12(On iki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı tarihten İtibaren 3 gün İçinde İşe başlanacaktır.
3-İhalenİn
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)
: DKMP 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri İle fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; İsteklilerin yönetimindeki görevliler İle İlgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına İlişkin bilgiler
İdarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından İlk İlan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye İlişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere
İlişkin İş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu İhalede benzer İş olarak kabul edilecek İşler:
4.4.1.
Taşıt Kiralama Hizmet Alımı İşleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli İstekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecek olanların, e-İmza kullanarak EKAP üzerinden İhale dokümanını İndirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-İmza İle İmzalanarak, teklife İlişkin e-anahtar İle birlikte İhale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir İş kaleminin miktarı İle bu İş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine İhale yapılan İstekli İle birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır.
10. Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden İtibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsİyum olarak İhaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :

#ilangovtr Basın No ILN02012198