01.BÖLGE 11.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 11. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01.Bölge 11.Şube Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/980649

1-İdarenin

a) Adı

:

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 11. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

152 Evler Mah. 2. Ufuk Sok. No:2 16373 YILDIRIM/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

02243605000 - 02243605023

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

01.Bölge 11.Şube Bina Tesisleri Onarımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2500 m2 çatı imalatı, 150 ton çatı makası,1250 m2 epoksili zemin imalatı, 1750 m2 mantolama, 500 m2 bimsbeton+gazbeton duvar imalatı, 4000m2 boya işleri, 4000 m2 sıva, 1000m2 laminant parke, 100 adet ahşap kapı, 2500 m2 seramik kaplama, 200m3 C16-20-30 beton dökümü, 400m2 kalıp imalatı, bilumum telçit - korkuluk - yağmur oluğu ve borusu - çatı drenaj işleri - osb tamiratı - elektrik tesisat ve mekanik tesisat işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yıldırım / BURSA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 11. Şube Müdürlüğü - Bursa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekindeki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan iş gruplarından; (B) Üst Yapı (Bina) İşleri, III. Grup: “Bina İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri ve Mimar, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 48. maddesi, (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Demir çatı makası, profil veya sac kolon, kiriş, aşık gibi imalatın sökülmesi

0,00795065%

0,01192597%

0,49691544

Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi

0,00151867%

0,002278%

0,09491663

Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi

0,00269348%

0,00404022%

0,1683427

Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi

0,00190566%

0,00285848%

0,11910353

Her türlü ahşap dolap sökülmesi

0,00168348%

0,00252523%

0,10521777

Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi

0,00111751%

0,00167626%

0,06984431

Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi

0,0016601%

0,00249015%

0,10375641

Tezgah üstü mermeri sökülmesi

0,00089401%

0,00134101%

0,05587545

Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi

0,00079521%

0,00119281%

0,04970049

Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi

0,0003976%

0,00059641%

0,02485025

Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi

0,00084541%

0,00126811%

0,05283812

Ön cephe tipi temperli camdan duşakabin demontajının yapılması

0,00171924%

0,00257887%

0,10745278

Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi

0,00109241%

0,00163861%

0,0682755

PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi

0,00063326%

0,00094988%

0,03957844

Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı yapılması

0,0016118%

0,0024177%

0,1007377

Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı yapılması

0,00333105%

0,00499657%

0,20819049

Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi

0,00167633%

0,0025145%

0,10477076

Ahşap asma tavan sökülmesi

0,00216625%

0,00324937%

0,13539051

Her türlü dış sıva sökülmesi

0,00141845%

0,00212767%

0,08865285

Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi

0,00127511%

0,00191266%

0,07969415

Her türlü iç sıva sökülmesi

0,00064472%

0,00096708%

0,04029479

Her türlü ahşap çatı sökülmesi

0,00216694%

0,0032504%

0,13543349

Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi

0,000447%

0,00067051%

0,02793772

Dökme mozayik sökülmesi

0,0005301%

0,00079515%

0,03313128

Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi

0,00252523%

0,00378784%

0,15782665

Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi

0,00022781%

0,00034172%

0,01423821

Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi

0,00063754%

0,00095631%

0,03984636

Dökme mozaikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi

0,0005301%

0,00079515%

0,03313128

Tam ayaklı lavabo (50x85 cm) takımı sökülmesi

0,00016477%

0,00024716%

0,01029827

Yarım Ayaklı lavabo (50x80 cm) takımı sökülmesi

0,00016477%

0,00024716%

0,01029827

Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası demontajının yapılması

0,00014829%

0,00022244%

0,00926816

Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası demontajının yapılması

0,00014829%

0,00022244%

0,00926816

Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti demontajının yapılması

0,00057308%

0,00085962%

0,03581759

Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti demontajının yapılması

0,00063039%

0,00094558%

0,03939935

Antibakteriyel kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı demontajı yapılması

0,00008525%

0,00012787%

0,00532794

Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten: 40x50 cm. ekstra) demontajı yapılması

0,00003295%

0,00004943%

0,00205965

Ayna (40x60 cm) demontajının yapılması

0,00022208%

0,00033312%

0,01388003

Demir çatı makası imalatı yapılması ve yerine konularak tespit edilmesi

0,03127907%

0,0469186%

1,95494181

Çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması

0,07168677%

0,10753015%

4,48042296

Epoksi esaslı zemin kaplaması imalatı yapılması

0,03119455%

0,04679182%

1,94965915

EPS ile dış duvarlarda mantolama (dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası) yapılması

0,03071098%

0,04606647%

1,91943626

Tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması

0,00623086%

0,00934629%

0,38942895

Tam güvenlikli dış cephe iş iskelesi yapılması

0,00768296%

0,01152444%

0,48018501

Andezit levha (4 cm kalınlık) ile döşeme kaplaması yapılması

0,00406572%

0,00609857%

0,25410721

Andezit bordür temini ve yerine döşenmesi

0,00135307%

0,0020296%

0,08456677

Karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması

0,00508195%

0,00762292%

0,31762184

Beton bordür döşenmesi

0,00090522%

0,00135782%

0,05657604

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması

0,00729877%

0,01094815%

0,45617289

Şap betonu temin edilmesi ve yerine tespitinin yapılması

0,01008853%

0,01513279%

0,63053294

10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00096713%

0,0014507%

0,06044577

15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00115148%

0,00172722%

0,07196758

19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00065583%

0,00098375%

0,04098966

30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00085779%

0,00128668%

0,05361178

10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması

0,00029524%

0,00044286%

0,01845265

15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması

0,00042911%

0,00064367%

0,02681964

19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması

0,00106767%

0,00160151%

0,06672961

10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00170246%

0,0025537%

0,10640405

15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00219985%

0,00329978%

0,13749085

20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması

0,00271893%

0,00407839%

0,169933

10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması

0,00055097%

0,00082645%

0,03443532

13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması

0,00071783%

0,00107674%

0,04486426

20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması

0,00103509%

0,00155263%

0,06469288

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

0,00335344%

0,00503017%

0,20959024

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

0,00328926%

0,00493389%

0,20557867

Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)

0,01245467%

0,018682%

0,77841663

Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)

0,01551313%

0,0232697%

0,96957083

Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe)

0,00594418%

0,00891628%

0,37151156

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

0,006507%

0,0097605%

0,4066873

200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla iç cephe sıvası yapılması

0,00580279%

0,00870419%

0,36267464

250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla tavan sıvası yapılması

0,00604211%

0,00906317%

0,37763207

350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması

0,00084853%

0,00127279%

0,05303296

Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması

0,02392822%

0,03589232%

1,49551353

Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile düzeltme sıvası yapılması

0,00105688%

0,00158532%

0,06605481

Boyalı ve fasarit yüzeyde raspa yapılması

0,00085962%

0,00128943%

0,05372639

Saten alçı kaplaması yapılması

0,00118513%

0,0017777%

0,07407079

Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması

0,00050106%

0,00075158%

0,03131604

Çimento Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)

0,00079567%

0,0011935%

0,04972915

Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)

0,01124661%

0,01686992%

0,70291314

Metal süpürgelikli mdf mutfak tezgahı ve tezgah alt üst dolabı yapılması ve yerine konması

0,0375428%

0,0563142%

2,34642497

Ahşap kapı yapılması ve yerine konulması

0,02865408%

0,04298111%

1,79087975

Merdiven basamakları absolute black granit ile kaplama yapılması

0,00789505%

0,01184257%

0,49344038

Islak hacimlerde (60 x 60 cm ebatlarında) seramik döşeme kaplaması yapılması

0,01488545%

0,02232817%

0,93034054

Parlak sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması

0,0297709%

0,04465635%

1,86068108

Renkli seramik yer karoları ((30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması

0,00697555%

0,01046332%

0,43597177

Beyaz seramik yer karoları ((42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması

0,00739367%

0,0110905%

0,46210428

Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

0,01099079%

0,01648618%

0,68692416

C 16/20 normal hazır beton dökülmesi

0,00385225%

0,00577838%

0,24076587

C 20/25 normal hazır beton dökülmesi

0,0066531%

0,00997965%

0,41581864

C 30/37 normal hazır beton dökülmesi

0,00757719%

0,01136579%

0,47357451

Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması

0,01996206%

0,02994309%

1,24762856

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

0,0062476%

0,0093714%

0,39047482

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması

0,00041035%

0,00061552%

0,02564683

El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması

0,0002321%

0,00034815%

0,01450613

Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması

0,00967591%

0,01451386%

0,60474427

Tel çit yapılması

0,00316919%

0,00475378%

0,19807417

Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması

0,00686199%

0,01029298%

0,42887415

Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

0,00345527%

0,0051829%

0,21595431

Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi

0,00156523%

0,00234785%

0,09782716

Şeffaf sandviç çatı örtüsü temini ve yerine konulması

0,00093126%

0,00139689%

0,05820359

Her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması

0,00026247%

0,00039371%

0,01640446

3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması

0,01377596%

0,02066394%

0,86099768

Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması

0,00264814%

0,00397221%

0,16550881

3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması

0,00692883%

0,01039325%

0,43305192

Sırsız porselen karo (60 x 60 cm mat) ile döşeme kaplaması yapılması

0,01254682%

0,01882023%

0,7841761

Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması

0,00140643%

0,00210965%

0,08790211

Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması

0,00084805%

0,00127208%

0,05300316

Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması

0,00166636%

0,00249954%

0,10414754

Sıva Altına File Yapılması

0,0029987%

0,00449805%

0,18741886

Laminat kaplamalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine takılması

0,0029416%

0,00441241%

0,18385028

Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin temini ve yerine takılması

0,00150147%

0,00225221%

0,0938421

Menteşenin temini ve yerine takılması

0,0000602%

0,00009029%

0,00376228

Kapı kolu ve aynalarının temini ve yerine takılması

0,00058454%

0,00087681%

0,03653395

Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması

0,00811566%

0,01217349%

0,50722872

Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması

0,00436014%

0,00654021%

0,27250886

Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması

0,0123985%

0,01859776%

0,7749065

Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (66 cm x 300 cm x 0,5 cm)

0,00633255%

0,00949883%

0,39578442

Galvaniz yağmur oluğu ve borusu yapılması

0,00237772%

0,00356657%

0,1486072

Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması

0,01031547%

0,0154732%

0,64471671

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

0,0033735%

0,00506025%

0,21084385

Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması

0,00024239%

0,00036359%

0,01514941

Seramik duvar kaplaması (10x30 cm) yapılması

0,01162691%

0,01744036%

0,72668169

Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması

0,00090535%

0,00135803%

0,05658464

Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması

0,00014092%

0,00021138%

0,00880758

Betondan karot açma

0,0003278%

0,0004917%

0,02048766

Alüminyum asma tavan (30*30 cm) yapılması

0,00629143%

0,00943714%

0,39321415

Çakıl ile drenaj yapılması

0,00085962%

0,00128943%

0,05372639

Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması

0,0005503%

0,00082544%

0,03439349

Bataryalı, bir gözlü eviye tesisatı,temini ve yerine konulması

0,00472219%

0,00708329%

0,29513698

Ön cephe tipi temperli camdan duşakabin temin edilmesi ve yerine konulması

0,0094845%

0,01422675%

0,5927812

Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 100-110/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması

0,00063832%

0,00095748%

0,03989507

Filtreli davlumbaz temin edilmesi ve yerine konulması

0,00897331%

0,01345997%

0,5608319

Hilton tipi eviyeli lavabo yapılması

0,00638555%

0,00957832%

0,39909684

Yarım ayaklı antibakteriyel lavabo temin edilmesi ve yerine konulması

0,0046693%

0,00700395%

0,29183145

Tam ayaklı antibakteriyel lavabo temin edilmesi ve yerine konulması

0,00542387%

0,00813581%

0,33899205

Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı (tek su girişli) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00507608%

0,00761411%

0,31725478

Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı (çift su girişli) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00620906%

0,00931359%

0,38806616

Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti temin edilmesi ve yerine konulması

0,00531093%

0,00796639%

0,33193283

Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti temin edilmesi ve yerine konulması

0,00668976%

0,01003464%

0,41810996

Antibakteriyel kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı temin edilmesi ve yerine konulması

0,0044977%

0,00674656%

0,28110651

Antibakteriyel pisuvar bölmesi temin edilmesi ve yerine konulması

0,00109373%

0,00164059%

0,06835788

Ayna temin edilmesi ve yerine konulması

0,00077295%

0,00115942%

0,04830934

Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması

0,00056907%

0,0008536%

0,03556687

Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması

0,00047282%

0,00070922%

0,02955095

Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları temini ve yerine konulması

0,00021919%

0,00032879%

0,01369951

Hilton lavabo ve tezgah yapılması

0,00058894%

0,00088342%

0,03680905

Tezgah altı veya üstü oval lavabo temin edilmesi ve yerine konulması

0,00070604%

0,00105905%

0,04412728

Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası temin edilmesi ve yerine konulması

0,00152841%

0,00229262%

0,09552581

Gömme komitatör anahtar temin edilmesi ve yerine konulması

0,00009307%

0,0001396%

0,00581678

Telefon tesisatı sortisi temin edilmesi ve yerine konulması

0,0005983%

0,00089745%

0,03739357

Paralel telefon sortisi temin edilmesi ve yerine konulması

0,00030488%

0,00045732%

0,01905496

Gömme normal anahtar temin edilmesi ve yerine konulması

0,00009467%

0,00014201%

0,00591707

Ftp cat5e sıva altı tekli priz temin edilmesi ve yerine konulması

0,00016619%

0,00024929%

0,0103871

Normal aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması

0,00124015%

0,00186022%

0,07750928

Paralel avize aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması

0,00049285%

0,00073928%

0,03080313

Komütatör aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması

0,00129287%

0,00193931%

0,08080449

Güvenlik hatlı priz sortisi temin edilmesi ve yerine konulması

0,00117367%

0,00176051%

0,07335443

60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü temin edilmesi ve yerine konulması

0,00272787%

0,0040918%

0,17049175

En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması

0,00146709%

0,00220063%

0,09169304

En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması

0,000298%

0,000447%

0,01862515

En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması

0,00027141%

0,00040712%

0,01696321

Anahtarlı otomatik sigorta (16 a) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00022121%

0,00033181%

0,01382559

Anahtarlı otomatik sigorta (25 a) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00022121%

0,00033181%

0,01382559

Anahtarlı otomatik sigorta (40 a) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00025903%

0,00038855%

0,01618955

Anahtarlı otomatik sigorta (63 a) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00033468%

0,00050202%

0,02091748

Kaçak akım koruma şalteri (2*40 a) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00091235%

0,00136852%

0,05702161

Kaçak akım koruma şalteri (2*80 a) temin edilmesi ve yerine konulması

0,00195788%

0,00293681%

0,12236723

Ambarların elektrik tesisat işlerinin yapılması

0,01323019%

0,01984529%

0,826887

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01895741