BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Sistem Odasında Bulunan Mevcut Network Altyapısı Bakım ve Güncellemeleri İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/921101

1-İdarenin

a) Adı

:

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

b) Adresi

:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16080 OSMANGAZİ/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2244441600 - 2247161206

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Sistem Odasında Bulunan Mevcut Network Altyapısı Bakım ve Güncellemeleri İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

27 adet switch cihazlarının güncellemesinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Sistem odasında yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin toplam süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra 60 takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16080 - OSMANGAZİ / BURSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

teyit yazısı

Teklif edilen desteğin donanım üreticisi tarafından verileceği, ihaleye giren firma tarafından teyit yazılı olarak teklifle birlikte verilecektir.

teyit yazısı

Teklifle birlikte; Firma, garanti süresi içinde çıkabilecek sorunların kendisine bildirilmesinden itibaren (mesai saatleri içinde; e-mail ya da fax yoluyla) uzaktan bakım hizmeti için en geç 2 saat yerinde bakım hizmeti için 1 iş günü içerisinde müdahale edebileceğine dair yazılı teyiti idareye verecektir.

teyit yazısı

Teklifle birlikte; Destek hizmetinin teklif edilen ürünlerin iş ortağı tarafından verileceği, ihaleye giren firma tarafından teyit yazılı olarak verilecektir.

Üretici veya Dağıtıcı ‘dan alınmış yetkili satıcı belgesi

İhaleye giren firmanın; Üretici veya Dağıtıcı ‘dan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır. Teklifle birlikte firma belgesini sunmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01888704