İ L A N

BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S. No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Kayyımla İdare edilen Hisse (m2)

Kiralama Amacı

Kira Süresi

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

İnegöl

Orhaniye

Arsa

1117

2

2.000,00 m²

445,83 m²                       

Depo

3 (Üç) Yıl

90.000,00

18.000,00

12/03/2024

10:00

1-Yukarıda yer alan ve Mahkemece İnegöl Malmüdürü kayyım tayin edilen malike ait taşınmazdaki hisse açık arttırma usulüyle kiralama ihalesi Bursa Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürü odasında (Bursa Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mah. Mudanya Cad. No: 4/1 Osmangazi BURSA adresinde hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2-İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat bedeli, T. Vakıflar Bankası Bursa Erikli Şubesinde bulunan TR81 0001 5001 5800 7324 4601 42 no.lu IBAN’a yatırılması ve Banka Dekontunun ihalede İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya yöntemine uygun (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgah ilmühaberi (örneği İdaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği  (T.C. Kimlik numarasını belirtir)

c) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge,

d)Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki a, c, d bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

g) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kayyımlık Bürosu Başkanlığında görülebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleler 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

5-İhale bilgileri https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir. İlan olunur. Tlf.: 0 224 221 13 00 / 159

#ilangovtr Basın No ILN01992548