İHALE İLANI

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 – Gürsu Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda ki, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Kafkas Sokak Kentpark Pazar yerinde bulunan, Salı günü (Sebze-Meyve) ve Cuma günü (Tuhafiye) pazarı olarak kurulacak olan pazaryerinde ki satış yerleri için, Gürsu Belediyesi Encümenince, Gürsu Belediyesi Meclis Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1.1. Gürsu Belediyesi Kentpark Pazar yerinde bulunan,  listesi ve yerleşim planı ekte bulunan (EK-1 Salı günü) (EK-2 Cuma günü) tezgâh yerleri kiraya verilecek, bir kişi aynı günde en çok iki satış yeri kiralayabilecektir.

1.2. İhale Tarihi :

9 Ekim 2023 Pazartesi  günü, saat : 09.00’da başlayarak  EK-1 listedeki Salı günü açılan tezgah yerleri için, ihale yapılacaktır.

10 Ekim 2023 Salı  günü, saat : 09.00’da başlayarak  EK-2 listedeki Cuma günü açılan tezgah yerleri için, ihale yapılacaktır.

1.3. Kentpark Pazaryerinde bulunan Salı ve Cuma günleri için satış yerlerinin pazarcı satış yeri adedi, satış malzemesi türü, özellikleri ve tahmini bedeli ekli listelerde belirtilmiştir.

2 – İhaleye Katılma Şartları: 

2.1.Kentpark pazar yeri kiralama şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2.2.Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,

2.3.Nüfus cüzdanı sureti,

2.4.Tebligat için ikametgâh belgesi sunmak,

2.5.İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

2.6.İhale tarihi itibariyle Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

2.7.Şartname alındı makbuzu,

2.8. Adli sicil kaydı belgesi

2.9.İlgili meslek odasına kayıtlı olanlardan ilgili odaya kayıtlı olduğuna dair belge

2.10. Vergi mükellefi olanlardan Vergi Levhası

2.11.2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

3 – İhaleye katılacakların geçici teminat bedelini ihale tarihi gününden bir önceki gün saat 16:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. Açık teklif usulüne göre ihale edilecek Kentpark pazar yerindeki satış yerleri için gerekli belgeleri yukarıda ve kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere göre hazırlayarak ihale tarihi gününden bir önceki gün saat 16:30’a kadar Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

4 - İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin tamamı olan 3 yıllık kira bedelini peşin olarak ödeyecektir

5 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

6 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 -Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

8- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dâhilinde Zabıta Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 200 TL (İkiYüz Türk Lirası) Belediye veznelerine yatırarak şartname alabileceklerdir.

İş bu ihale ilanı, genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

GÜRSU BELEDİYESİ KENT PARK TUHAFİYE PAZARYERİ (CUMA)
MUHAMMEN BEDEL LİSTESİ (SEMT PAZARYERİ)
SIRA NO TEZGAH YERİ NO SATIŞ TÜRÜ (TEZGAH) TEZGAH ALANI (METRE) 3 YILLIK KİRA BEDELİ (TL) + KDV GEÇİÇİ TEMİNAT
1 1 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
2 2 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
3 3 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
4 4 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
5 5 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
6 6 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
7 7 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
8 8 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
9 9 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
10 10 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
11 11 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
12 12 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
13 13 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
14 14 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
15 15 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
16 16 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
17 17 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
18 18 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
19 19 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
20 20 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
21 21 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
22 22 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
23 23 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
24 24 TUHAFİYE 5X2=10 14.400 432
25 25 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648
26 26 (KÖŞE) TUHAFİYE 5X2=10 21.600 648

GÜRSU BELEDİYESİ KENT PARK MEYVE-SEBZE PAZARYERİ (SALI)
MUHAMMEN BEDEL LİSTESİ (SEMT PAZARYERİ)
SIRA NO TEZGAH YERİ NO SATIŞ TÜRÜ (TEZGAH) TEZGAH ALANI (METRE) 3 YILLIK KİRA BEDELİ (TL) + KDV GEÇİÇİ TEMİNAT
1 1 (KÖŞE) SEBZE-MEYVE 5X2=10 28.800 864
2 2 (KÖŞE) YEŞİLLİK 5X2=10 28.800 864
3 3 PATATES-SOĞAN 5X2=10 21.600 648
4 4 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
5 5 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
6 6 PEYNİRCİ 5X2=10 21.600 648
7 7 YEŞİLLİK 5X2=10 21.600 648
8 8 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
9 9 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
10 10 YEŞİLLİK 5X2=10 21.600 648
11 11 (KÖŞE) YUMURTA 5X2=10 28.800 864
12 12 (KÖŞE) SEBZE-MEYVE 5X2=10 28.800 864
13 13 (KÖŞE) SEBZE-MEYVE 5X2=10 28.800 864
14 14 (KÖŞE) YEŞİLLİK 5X2=10 28.800 864
15 15 BAKLİYAT 5X2=10 21.600 648
16 16 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
17 17 (KÖŞE) SEBZE-MEYVE 5X2=10 28.800 864
18 18 (KÖŞE) ZEYTİNCİ 5X2=10 28.800 864
19 19 (KÖŞE) PEYNİRCİ 5X2=10 28.800 864
20 20 (KÖŞE) SEBZE-MEYVE 5X2=10 28.800 864
21 21 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
22 22 YEŞİLLİK 5X2=10 21.600 648
23 23 YUMURTA 5X2=10 21.600 648
24 24 SEBZE-MEYVE 5X2=10 21.600 648
25 25 (KÖŞE) SEBZE-MEYVE 5X2=10 28.800 864
26 26 (KÖŞE) PATATES-SOĞAN 5X2=10 28.800 864
#ilangovtr Basın No ILN01894292