NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

İŞİN ADI: 40.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 144.000,00 TL. geçici teminatlı Ataevler Mah. 1424 ada 2 parselde bulunan ve tasarrufu Belediyemize ait olan park alanındaki Kafeteryanın (289,00 m², Sundurma:300,00 m² + 142,20 m² ve 4.965,00 m² açık alan) 10 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 12.06.2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)2024 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Vekaleten başvurularda vekaletname,

d)Noter tasdikli imza sirküleri,

İhaleye iştirak edecek Derneklerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b) 2024 yılında alınmış İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden faaliyette olduğuna dair belge,

c) İhale için yetkili kişi belirlendiğine dair Dernek Kararı onaylı sureti ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

#ilangovtr Basın No ILN02040642