İNEGÖL’E ADLİYE LOJMANI MÜJDESİ

İNEGÖL’E ADLİYE LOJMANI MÜJDESİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleriyle yıllardır beklenen Adliye Lojmanları Türkiye de ilk olan yöntemle İnegöl'e kazandırılacak. 24 Temmuz da ihaleye çıkacak olan İnegöl Adliyesi lojmanlarının projesi göz kamaştırıyor.

Yeniceköy mahallesinde bulunan göletin yanındaki 10 dönümlük Hazineye ait alan Adalet Bakanlığına devredildi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğü, dev projenin hayata geçmesi için ihaleye çıkacak.

DEVLETE YÜK OLMAYACAK

Devlete yük getirmeyecek olan proje Türkiye de ilk olan yöntemle kat karşılığı hayata geçirilecek. 36 dairesi adliye mensuplarına tahsis edilecek projenin yaklaşık 10 milyon liraya mal edileceği öğrenildi.

DEV PROJE

İhale şartnamesinde ise şu ifadeler yer aldı: Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 24 Temmuz 2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00 de Bursa Milli Emlak Daire Başkanlığı-Uludağ Emlak Müdürlüğünde (3. Kat Makam Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık usulü ile yapılacaktır. Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut avan projesine göre yapımı planlanan Adliye Lojmanlarına karşılık (Çevre düzenleme ve KDV dahil Toplam İnşaat Bedeli 9. Milyon 703 bin 694 TL), tablo 2 de belirtilen toplam 3.285.576.00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek, yapılacak yapıların maliyet bedeli ile devre konu taşınmazın bedeli eşit kabul edilecek, yapılacak inşaata ilave olarak nakit teklifler alınmak suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir. Adliye Lojman işi yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Lojman bina yapım işi için gerekli olan uygulama projelerinin, avan proje ile ihale dokümanına sadık kalacak şekilde ve Adalet Bakanlığının (İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı) uygun görüşü de alınarak arsa karşılığı inşaat ihalesinin yüklenen kişi ya da firmaya ayni veya nakdi bedel ödenmeksizin yaptırılacaktır. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 24 aydır. (720 takvim günü) Bu süre içerisinde 4 ayda (120 gün) yapı ruhsatı alınacak, 18 ayda (540 gün) inşaat yapımı tamamlanacak ve 2 ay (60 gün) yapı kullanma izin belgesi ve kat mülkiyeti kurulması sağlanıp tapuları kat maliklerine (İdareye) teslim edilecektir. Geçici teminat bedeli 1 milyon 455 bin 554.19 TL. İhale dokümanı bedeli 1.000,00 TL (Bin TL)'dir. İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri, geçici teminat olan 1 milyon 455 bin 554.19 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, Yasal yerleşim yerini gösterir belge, Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, İhale doküman bedeli olan 1.000,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (Aslı veya noter tasdikli) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 09:22

Meral

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER