İlk kez 1999 yılında İl olmaya çok yaklaşan İnegöl İçin yıllar sonra yeniden girişimlere başlandı. Ancak 25 yıl önce verilen ve TBMM’ye sunulan kanun teklifi kayıtlarında bilgiler yer alıyor. Teklifte 2012’de mahalleye dönüştürülen 5 yerleşim yerinin ilçe olması istenirken, köy statüsünde ki onlarca yerleşim yerinin de hangi ilçelere bağlanacağı tek tek kaleme alındı.

Tbmm Trt Haber 1663828

21 MİLLETVEKİLİ İNEGÖL İÇİN İMZA VERDİ

TBMM arşivinde ki belgelerde İnegöl’ün il olması için TBMM 21. Yasama yılında dönemin Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 arkadaşının verdiği kanun teklifinde İnegöl’e 5 ilçe kurulması teklif edilmişti.

Lo 699378

Dönemin İnegöl Belediye Başkanı merhum Hikmet Şahin’in muhalefet partilerinde desteğini aldıktan sonra başlattığı girişimler sonucu, dönemin Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu İnegöl’ün il yapılması noktasında en ciddi adımı atan isim olmuştu.

5548 Org 914614-1TBMM’Yİ GÖREVE DAVET ETTİLER

Yine aynı dönem Bursa Milletvekili olan Faruk Çelik ve M. Altan Karapaşaoğlu’nunda aralarında bulunduğu 21 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan kanun teklifinde “11.11.1999 tarihinde vermiş olduğumuz 2/357 esas numaralı, İnegöl’ün il olması hakkındaki kanun teklifimiz 45 günlük süre geçmiş olmasına rağmen ilgili komisyonda görüşülmediğinden İç tüzüğün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederim.” denilmişti.

32911 M T Y0 Nm Ix N D 1-1

Kanun teklifinde İnegöl’ün İl, İnegöl’e bağlı dönemin beldeleri olan 5 yerleşim yerinin ilçe, ve yeni kurulacak ilçelere hangi köylerin bağlanacağının tek tek bilgileri yer alıyordu.

24 YIL ÖNCE NEDENLERİ BÖYLE AÇIKLANDI

15 Şubat 2000 yılında verilen kanun teklifinde İnegöl İlçesinin il olmasının büyük önem taşıdığı belirtilerek, ilçenin fizikî teşkilâtının ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğu, sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmının bu bölgede bulunduğu, turistik kaynaklara sahip olan İnegöl’ün, bu kaynakların değerlendirilmesinin il teşkilatlanması yoluyla mümkün olacağı, kısacası ekonomik sanayi, turizm, sosyal, coğrafî ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre il olmasında büyük yararlar bulunan İnegöl İlçesinin il olmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Inegol 3 U Rk C Cover-3

İNEGÖL ADINDA BİR İL KURULDU

Hazırlanan kanun teklifi 6 madde ve 7 geçici maddeden oluştu. TBMM arşivinde yer alan kayıtlara göre hazırlanan teklifte İnegöl adıyla bir il kurulduğu ibaresi yer aldı. İşte o maddeler…

MADDE 1. – Merkezi İnegöl İlçesi olmak ve (Ek-1) sayılı listede belirtilen ilçe, bucak ve köyleri kapsamak üzere İnegöl adında bir il kurulmuştur.

MADDE 2. – Merkezi Alanyurt olmak ve (Ek-2) sayılı listede belirtilen kasaba ve köyleri kapsamak üzere Alanyurt adında bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 3. – Merkezi Cerrah olmak ve (Ek-3) sayılı listede belirtilen kasaba ve köyleri kapsamak üzere Cerrah adında bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 4. – Merkezi Kurşunlu olmak ve (Ek-4) sayılı listede belirtilen kasaba ve köyleri kapsamak üzere Kurşunlu adında bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 5. – Merkezi Tahtaköprü olmak ve (Ek-5) sayılı listede belirtilen kasaba ve köyleri kapsamak üzere Tahtaköprü adında bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 6. – Merkezi Yenice olmak ve (Ek-6) sayılı listede belirtilen kasaba ve köyleri kapsamak üzere Yenice adında bir ilçe kurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1. – Merkezî idare tarafından, bu kanunla belirlenen kadroların ihdasına 30 günlük süre içinde Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2. – Merkezî idare tarafından, bu kanunla belirlenen her türlü atamaları sağlamak üzere 60 gün süre tanınmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 3. – Yeni kurulan ilde, seçimle iş başına gelmiş İl Genel Meclis üyelerinin kazanılmış hakları koruma altına alınmakta ve oluşan yeni il genel meclisine çalışma düzeni sağlanacaktır.

GEÇİCİ MADDE 4. – Alanyurt, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice ilçelerinin İl Genel Meclis üyelerinin seçimi ilk Mahallî İdareler Ara Seçimi ile birlikte yapılacaktır.

GEÇİCİ MADDE 5. – Bu kanunla kurulan il’e bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin bütün nakit varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları menkul ve gayrimenkulleri, hak alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak kanununun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde teslim yapılır.

Gayrımenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni illerin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir. Özel idare kadrolarında bulunup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme hacet kalmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine geçer.

Bu personelin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitmesinin maaş ve ücreti ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.

Bu kanunla kurulan İl Özel İdare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.

MADDE 6. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KÖYLER YENİ İLÇELERE BAĞLANDI

Kanun teklifinde İnegöl’e bağlı 93 köy, ilçe olacak yerleşim yerine bağlanacaktı. Peki o gün kanun teklifi yasalaşsaydı, hangi köy hangi ilçeye başlanacaktı? İşte cevabı…

İNEGÖL İLİNE BAĞLANAN İLÇELER

Sıra No. :             Adı :

1             Alanyurt İlçesi

2             Cerrah İlçesi

3             Kurşunlu İlçesi

4             Tahtaköprü İlçesi

5             Yenice İlçesi

İNEGÖL İLİNE BAĞLANAN BUCAK KASABA VE KÖYLER

Sıra No. :             Adı :       İli            Bucağı

1             Alibey Köyü       İnegöl   Merkez

2             Bahariye Köyü  ”              ”

3             Bilal Köyü            ”              ”

4             Boğaz Köyü        ”              ”

5             Çayyaka Köyü   İnegöl   Merkez

6             Deydinler Köyü                ”              ”

7             Dipsizgöl Köyü  ”              ”

8             Eğmir Köyü         ”              ”

9             Eskiköy Köyü     ”              ”

10           Hamidiye Köyü ”              ”

11           Hasanpaşa Köyü              ”              ”

12           Hayriye Köyü     ”              ”

13           İclaliye Köyü      ”              ”

14           İsaören Köyü     ”              ”

15           Karakadı Köyü   ”              ”

16           Kestanealan Köyü           ”              ”

17           Kozluca Köyü     ”              ”

18           Kulaca Köyü       ”              ”

19           Küçükyenice Köyü          ”              ”

20           Lütfüye Köyü    ”              ”

21           Maden Köyü     ”              ”

22           Muratbey Köyü               ”              ”

23           Ortaköy Köyü    ”              ”

24           Soğukdere Köyü              ”              ”

25           Süpürtü Köyü    ”              ”

26           Akhisar Köyü     ”              ”

(2) SAYILI LİSTE

ALANYURT İLÇESİ

Sıra No. :             Adı :       İli            Bucağı

1             Hamzabey Köyü              İnegöl   Merkez

2             Tokuş Köyü        ”              ”

3             Yeniyörük Köyü               ”              ”

4             Fındıklı Köyü      ”              ”

5             Yiğitköy Köyü    ”              ”

6             Sipalı Köyü          ”              ”

7             Akbaşlar Köyü   ”              ”

8             Bayramşah Köyü             ”              ”

9             Tekke Köyü        ”              ”

10           İskansiye Köyü ”              ”

11           Olukman Köyü  ”              ”

12           Dömez Köyü      ”              ”

13           Karahasanlar Köyü          ”              ”

(3) SAYILI LİSTE

CERRAH İLÇESİ

Sıra No. :             Adı :       İlçesi      Bucağı

1             Doğanyurdu Köyü           Cerrah  Merkez

2             Gülbahçe Köyü ”              ”

3             İnayet Köyü       ”              ”

4             Çaylıca Köyü      ”              ”

5             Paşaören Köyü ”              ”

6             Süle Köyü           ”              ”

7             Elmaçayır Köyü ”              ”

8             Fevziye Köyü     ”              ”

9             Turgutalp Köyü ”              ”

10           Çeltikçi Köyü      ”              ”

11           Hocaköy Köyü   ”              ”

12           Sarıpınar Köyü  ”              ”

 (4) SAYILI LİSTE

KURŞUNLU İLÇESİ

Sıra No. :             Adı :       İlçesi      Bucağı

1             Yenikaracakaya Köyü     Kurşunlu             Merkez

2             Babaoğlu Köyü ”              ”

3             Çitli Köyü             ”              ”

4             Gedikpınar Köyü             ”              ”

5             Güneykestane Köyü      ”              ”

6             Güzelyurt Köyü                ”              ”

7             Hamitabad Köyü              ”              ”

8             İhsaniye Köyü   ”              ”

9             Kınık Köyü          ”              ”

10           Kocakonak Köyü              ”              ”

11           Osmaniye Köyü               ”              ”

12           Özlüce Köyü      ”              ”

13           Rüştiye Köyü     ”              ”

14           Sultaniye Köyü ”              ”

15 –       Sülüklügöl Köyü               ”              ”

(5) SAYILI LİSTE

TAHTAKÖPRÜ İLÇESİ

Sıra No. :             Adı :       İlçesi      Bucağı

1             Saadet Köyü      Tahtaköprü        Merkez

2             Sulhiye Köyü     ”              ”

3             Tüfekçikonak Köyü         ”              ”

4             Yukarıballık Köyü             ”              ”

5             Bahçekaya Köyü              ”              ”

6             Hamamlı Köyü  ”              ”

7             Aşağıballık Köyü               ”              ”

8             E Karacakaya Köyü          ”              ”

9             Gündüzlü Köyü                ”              ”

10           Hacıkara Köyü   ”              ”

11           Hilmiye Köyü     ”              ”

12           Mezit Köyü        ”              ”

13           Mesruriye Köyü               ”              ”

(6) SAYILI LİSTE

YENİCE İLÇESİ

Sıra No. :             Adı :       İlçesi      Bucağı

1             Akıncılar Köyü   Yenice  Merkez

2             Çiftlik Köyü         ”              ”

3             Edebey Köyü     ”              ”

4             Esen Köyü          ”              ”

5             Kayapınar Köyü                ”              ”

6             Kıran Köyü          ”              ”

7             Karalar Köyü      ”              ”

8             Çavuşköy Köyü ”              ”

9             Karagölet Köyü ”              ”

10           Halhalca Köyü   ”              ”

11           Şehitler Köyü    ”              ”

12           Sungurpaşa Köyü            ”              ”

13           Çakırçiftliği Köyü              ”              ”

Kaynak: www.tbmm.gov.tr