Mortgage kredisini alan ya da almayı düşünenler için Mortgage Sözlüğünü yarattık. Mortgage ile ilgili bilmediğiniz kelimeleri burada kolayca bulabilirsiniz.

AMORTİSMAN

Anapara ve faiz tutarından oluşan, planlandığı şekilde tahsil edildiğinde vade sonunda Mortgage kredisinin anapara miktarını karşılayan ödemeler.

AMORTİSMAN PLANI

Kredi vadesi boyunca belirli aralıklarda ödenecek anapara ve faiz tutarını ve her taksit sonrası ödenmemiş anapara mortgage bakiyesini gösteren tablo.

ANAPARA

Faiz hariç asıl Mortgage kredisi tutarı.

ARTAN TAKSİTLİ ÖDEME

Aylık belli bir oranda artan taksitlerle ödeme.

BALON ÖDEME

Kredi vadesi süresince tamamen amorti etmeyen taksitleri olan kısa vadeli sabit veya değişken oranlı Mortgage kredisi. Mortgage kredisinin geri kalan miktarı vade sonunda belirlenen tarihte defaten ödenir.

BİRİNCİL MORTGAGE PİYASASI

Doğrudan kredi alanlara Mortgage kredisi veren tasarruf kuruluşları, kredi kuruluşları, ticari bankalar ve mortgage şirketleri gibi kurumlar. Kredi veren bu kurumlar bazı durumlarda ikincil mortgage piyasalarında Mortgage kredilerini satarlar.

BORÇLU

Kredi şeklinde borç para alan ve faiz dahil olmak üzere tüm miktarı geri ödemekle yükümlü olan kişi. Mortgage ve emre yazılı senette borç alan kişinin ismi yazılı olmalıdır.

BROKER

Kredi veya müzakere sözleşmelerinin hazırlanmasında müşteriye yardımcı olan ama kredi verme konusunda devrede olmayan kişi.

BSMV

Bankalarca kullandırılan kredilerden alınan ücret ve komisyonlar üzerinden tahsil edilen devlet vergisi.

DASK SİGORTASI

Deprem risklerine karşı yapılan sigorta

DEĞERLEME

Konutun değeri hakkındaki fikir veya tahmin.

DEĞİŞKEN FAİZ

Değişken faizli Mortgage, yıllık Mortgage oranınızın düzenli olarak yıllık TÜFE oranı değişikliklerine göre ayarlandığı Mortgaga kredisidir.

DEĞİŞTİRME ŞARTLARI (Faiz)

Değişken faizli Mortgage kredisinde faiz oranının yıl boyunca ve/veya kredi vadesi süresince değişim oranını sınırlayan tüketici koruma aracı.

DEVELOPER (Emlak/Arazi Geliştirici)

Yeni araziyi bina inşaasına hazırlayan ya da mevcut binaları ıslah eden kişi veya kurum.

ERKEN ÖDEME

Mortgage kredisinde, kredi alanın vade tarihinden önce ödeme yapmasına izin veren bir imtiyaz.

ERKEN ÖDEME ÜCRETİ

Kredinin vade tarihinden önce ödenmesi dolayısıyla kredi veren tarafın uyguladığı ek ücret.

EV KİRA KONTRATI

Belirli bir dönem için konutun mülkiyet ve kullanım şartlarını içeren yazılı sözleşme.

FAİZ ORANI

Kredi kullanımı için parasal olarak ödenecek ve genellikle yüzdesel olarak ifade edilen kabul edilmiş tutar.

FAİZ

Paranın kullanımı karşılığında parasal olarak ödenen ve genellikle yüzdesel olarak ifade edilen tutar. Aynı zamanda bir konuttaki hak veya pay.

GENEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Araba veya ev dışında tüketim ihtiyaçları için kullanılan kredi.

GERİ ÖDEME PLANI

Kredi vadesi boyunca planlanan tüm ödemelerin listesi.

HAYAT SİGORTASI

Kredi alanın ölüm sigortası. Ölüm durumunda sigorta şirketi önceden kararlaştırılan tutarı varislere öder. Bu sigorta genelde varislerin krediyi azaltması böylece konutu satmak yerine ellerinde tutmaları amacıyla düzenlenir.

HİZMET VERME

Kredinin sorunsuz olması için kredi verenin gerçekleştirdiği, ödemelerin tahsili, vergilerin ödenmesi, sigorta, konut inceleme gibi tüm adımlar ve operasyonlar

İCRA İŞLEMLERİ

Temerrüt sonucunda Mortgage kredisi kapsamında kredi alan tarafın tüm haklarını sona erdiren kanuni yaptırım. Bu durumda mortgage borcunun ödenmesi için konut satışa çıkarılır.

İKİNCİ MORTGAGE

Başka bir Mortgage kredisinden sonra çıkarılan ve ilk krediye bağlı mortgage.

İKİNCİL MORTGAGE PİYASASI

BURSA’DA ARAZİ VE ARSA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ! 4 BÜYÜK İLİ GERİDE BIRAKTI BURSA’DA ARAZİ VE ARSA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ! 4 BÜYÜK İLİ GERİDE BIRAKTI

Birincil Mortgage kredisi verenlerin, yeni krediler için daha fazla fon yaratmak amacıyla Mortgage kredilerini sattıkları piyasa. Kredi verenler için likidite yaratır.

İLK MORTGAGE KREDİSİ

Konutun tüm rehin haklarının üzerinde olan birinci derece teminatlı mortgage.

İSKAN RUHSATI

Konutun mesken amaçlı kullanılabileceğine dair devlet izni

KEFİL

Asıl tarafın sözleşme uyarınca ödeme yapmaması veya davranmaması durumunda diğer tarafın bu borcu ödeyeceğine veya sorumluluğu gerçekleştireceğine dair taahhüt.

KEŞİF

Tapuya tescilli arsa memuru tarafından hazırlanan, arazinin bilinen yerlere göre konumunu, ölçülerini ve her binanın yerini ve ölçülerini gösteren arazi ölçümüdür.

KKDF

Doğrudan ev alımları için kullanılmayan tüm tüketici kredileri için uygulanan devlet vergisi.

KOMİSYON

Kredi dökümanlarının hazırlanması, kredi kontrollerinin yapılması, konutun incelenmesi ve bazen değerlemesinin uygulanması karşılığında kredi veren tarafından talep edilen komisyon tutarıdır ve genellikle kredinin nominal değerinin yüzdesi olarak hesaplanır.

KONUT

Mesken amaçlı kullanılan taşınmaz mal

KOOPERATİF

Bu çoklu mülkiyet türünde konut (genelde apartman) tapusu bir anonim şirkete veya şirketler grubuna aittir ve oturma hakkı kiralama yoluyla ortak kiracılara verilir.

KREDİNİN GELİRE ORANI

Uzun vadeli kredilerde kredi alanın aylık geri ödemelerinin net gelirine bölünmesiyle elde edilen yüzdesel oran.

KREDİ VEREN

Mortgage kredisi veren kuruluş, aynı zamanda mortgage kuruluşu veya kredi kuruluşu olarak ta adlandırılır.

KREDİNİN KONUTUN DEĞERİNE ORANI

Mortgage kredi tutarı ile konutun ekspertiz değeri arasındaki yüzdesel oran.

LIBOR (London InterBank Offered Rate – Londra Bankalararası Faiz Oranı)

Yabancı bankaların birbirlerine dolar üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı. Paranın uluslararası maliyetinin en önemli barometrelerinden biri olarak kabul edilir. Bu oran 1 yıllık veya 1-3-6 aylık endekse dayanır ve Wall Street Journal “Para Oranları” tablosunda yayımlanır.

MARJ

Kredi verenin ayarlanmış faiz oranını belirlemek için değişken faizli Mortgage kredisinde endekse eklediği tutar.

MENKUL KIYMETLEŞTİRME

İpoteklerin havuz veya REMIC (Taşınmaz İpotek Yatırım Araçları) adı verilen krediler grubu ikincil piyasalarda satılması işlemi

MORTGAGE BROKERI

Belirli bir miktar komisyon karşılığında kredi alanlar ve verenler arasında aracılık yapan kişi veya kuruluş

MORTGAGE

Mortgage kredisi, geri ödeme teminatı olarak geçici konut ipoteği alınan bir tür nakit kredidir. Mortgage kredisi sayesinde müşteri, bir banka tarafından ipotek alınacak bir konut karşılığında herhangi bir konut alabilir veya finance edebilir.

ÖNCEDEN ÖDENEN MASRAFLAR

Bloke hesap oluşturulması ya da satıcının mevcut bloke hesabının uyarlanması gereklidir. Vergiler, riziko sigortası, kişisel mortgage sigortası ve özel değerlendirmeleri içerebilir.

ÖZKAYNAK

Konut sahibinin konutla ilgili sorumluluğundan ayrı olarak sahip olduğu emlak değeri

PEŞİN ÖDEME

Konutun satın alış fiyatı ile mortgage tutarı arasındaki farkı kapatmak için ödenen para. Klasik krediler için peşin ödemeler genellikle satış fiyatının %5 – %20’si arasındadır.

PİYASA DEĞERİ

Bir konut için alıcının ödeyeceği en yüksek ve satıcının kabul edeceği en düşük fiyat. Belirli dönemlerde konutun piyasa değeriyle asıl satış fiyatı farklı olabilir.

SABİT FAİZLİ MORTGAGE KREDİSİ

Asıl kredi alan için tüm Mortgage kredisi vadesi boyunca mortgage faiz oranı sabit kalır.

SABİT TAKSİTLİ ÖDEME

Tüm vade boyunca sabit aylık ödeme. Bu tutar anapara ve faizden oluşur. Vade süresince anapara miktarı artarken ödenenen faiz tutarı azalır.

SABİT TAKSİTLİ ÖDEME

Tüm vade boyunca sabit aylık ödeme. Bu tutar anapara ve faizden oluşur. Vade süresince anapara miktarı artarken ödenenen faiz tutarı azalır.

SADECE FAİZ

Kredi alanın, aylık taksitlerle anapara ödemesi olmaksızın sadece kredinin faizini ödeyebileceği özellik.

SÖZLEŞME

Belirli bir fiyat ve zaman çerçevesinde iki tarafın bir işlemi yerine getirilmesini zorunlu kılan standart anlaşma.

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Kredi koşulları, anapara miktarı, faiz oranı ve kredi kapamasından önce yerine getirilmesi gereken tüm koşullarını belirleyen ve kredi kuruluşu tarafından Mortgage kredisi vermek için yazılı olarak sunulan teklif.

TAAHHÜT

Kredi, iş durumu, varlıklar ve diğer faktörler ve bu riskin makul bir fiyat, vade ve kredi tutarına uygunluğuna bağlı olarak muhtemel bir ev alıcısına kredi verme kararıdır.

TAPU

Resmi kayıtlarda geçen haliyle gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet hakkını beyan eden ve yetkili makamlarca düzenlenen yazılı karar. Bu belge kayıt dışı konuları kapsamaz ve

TAPU ARAMA

Konutun yasal mülkiyetini tespit etmek amacıyla belediye kayıtlarının incelenmesi. Genellikle tapu idaresi tarafından yapılır.

TEK ÖDEME

Sadece faiz ödemesi. Anapara vade sonunda bir defada ödenir.

TEMERRÜT

Sözleşmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme, özellikle de Mortgage kredisinin aylık taksitlerini ödememe durumu.

TEMİNAT

Kredinin güvencesi için ipotek altına alınan konut.

TRANSFER VERGİSİ

Bazı ülkeler tarafından bir emlak tapusunun bir kişiden diğerine transfer edilmesi durumunda uygulanan vergiler.

VADE TARİHİ

Kredinin biteceği ve üzerinde anlaşmaya varılmış tarih.

VEKALETNAME

Kendi adına işleri yürütmek için bir başkasını vekil atamayı sağlayan yazılı belge. Normalde vekil olmak için bir kişinin lisanslı avukat olması gerekli değildir ama vekaletnameler sacece lisanslı avukatların tavsiyesi üzerine kullanılması gereken önemli kanuni belgelerdir.

YENİDEN FİNANSMAN / YENİDEN MORTGAGE

Sahip olunan mevcut bir konut için yeni Mortgage kredisi almak. Genellikle konutun varolan kredileriyle değiştirilmek üzere.

YILLIK MALİYET ORANI

Mortgage kredisinin maliyetini yansıtan yıllık faiz oranı. Bu oran komisyon ve diğer kredi masraflarını kapsadığı için Mortgage kredisi için açıklanan veya tavsiye edilen orandan daha yüksek olabilir. Yıllık yüzdesel oran sayesinde ev alacak kişiler kredinin yıllık masrafı bazında farklı Mortgage kredisi türlerini karşılaştırabilirler.